മലയാളിയെ പ്ലാസ്റ്റിക് തീറ്റിക്കാൻ പ്ലാസ്റ്റിക് അരിയുമായി ചൈന.

കൊച്ചി. ചൈനയിൽനിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് അരി വൻതോതിൽ ഇറക്കുന്നതായി പരാതി വീണ്ടും ഉയരുന്നു. അരിയായാഹാരം  ലോകത്തിൽ മൂന്നുനേരവും ശീലമാക്കിയ ആളുകൾ മലയാളികൾ മാത്രമാണ്‌. അതിനേ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ

മലയാളിയെ പ്ലാസ്റ്റിക് തീറ്റിക്കാൻ പ്ലാസ്റ്റിക് അരിയുമായി ചൈന.

കൊച്ചി. ചൈനയിൽനിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് അരി വൻതോതിൽ ഇറക്കുന്നതായി പരാതി വീണ്ടും ഉയരുന്നു. അരിയായാഹാരം  ലോകത്തിൽ മൂന്നുനേരവും ശീലമാക്കിയ ആളുകൾ

Page 3 of 3 1 2 3
Top