International

International

International
International
International

RANDOM POSTS

യേശുവിന്റെ രൂപത്തിലെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആകാശത്തുനിന്നും പ്രകാശവർഷം. കരുണയുടെ ഞായറാഴ്ച്ച നടന്ന പ്രദിക്ഷിണത്തിൽ ആകാശത്തുനിന്നും ചിത്രത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് പ്രകാശധാര പതിച്ചു. ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയ വിവിധ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരുടെ നൂറുകണക്കിന്‌...

More Stories