ഇവർ കേരളത്തിലേ പുതിയ എം.എൽ.മാർ; അവരുടെ ചിത്രങ്ങളും ഭൂരിപക്ഷവും; ഇനി നായകർ ഇവർ

കൊച്ചി: കേരളത്തിൽ വിജയിച്ച എം.എൽ.മാരും അവരുടെ ഭൂരിപക്ഷവും മണ്ഢല അടിസ്ഥാനത്തിൽ താഴെ  കൊടുക്കുന്നു. വിജയിച്ചവരുടെ മണ്ഢലം, ഭൂരിപക്ഷം പേരുകൾ ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവയടക്കം. ഇനി നായകർ ഇവർ. കേരളത്തിന്റെ പുതിയ നിയമസഭയിൽ ജനങ്ങൾക്കായി ഇവർ നിലകൊള്ളും. ജന നായകരായ ഇവരെ കാണുക..പരിചയപ്പെടുക.

Thiruvananthapuram District Constituencies

 

Kollam District Constituencies

 

Pathanamthitta District Constituencies

 

Alappuzha District Constituencies

 

Kottayam District Constituencies

 

Idukki District Constituencies

 

Ernakulam District Constituencies

 

Thrissur District Constituencies

 

Palakkad District Constituencies

 

Malappuram District Constituencies

 

Kozhikode District Constituencies

 

Wayanad District Constituencies

 

Kannur District Constituencies

 

Kasaragod District Constituencies

Top