എസ്.ബി.ഐയിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടോ? കിട്ടാകടം കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടി , വൻ നഷ്ടത്തിലേക്ക് ബാങ്ക് കൂപ്പ് കുത്തി

ന്യൂഡല്‍ഹി: എസ്.ബി.ഐയിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടോ?..എന്നാൽ അതിനുള്ളിലേ കാര്യങ്ങൾ കൂടി അറിയുക. ബാങ്ക് കഴിഞ്ഞ ഡിസബർ പാദത്തിലേ നഷ്ടം 1581 കോടി....

Top