32 ൽ നിന്നും 324 ലേക്കുള്ള വേഷ പകർച്ച കണ്ടാൽ ആരും ഞെട്ടും, ബോളിവുഡ് കാത്തിരിക്കുന്നത് വാഹുബലിയെക്കാളും വലിയ ഹിറ്റിന്

ഇങ്ങനെയും ഒരു വേഷ പകർച്ചയോ…. കണ്ടവർ ഏവരും മൂക്കത്ത് വിരൽ വച്ചു പോയി. ദിനേഷ് വിജയൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ബോളിവുഡ് ചിത്രം റാബ്തയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ചിത്രത്തിന്‍റെ

32 ൽ നിന്നും 324 ലേക്കുള്ള വേഷ പകർച്ച കണ്ടാൽ ആരും ഞെട്ടും, ബോളിവുഡ് കാത്തിരിക്കുന്നത് വാഹുബലിയെക്കാളും വലിയ ഹിറ്റിന്

ഇങ്ങനെയും ഒരു വേഷ പകർച്ചയോ…. കണ്ടവർ ഏവരും മൂക്കത്ത് വിരൽ വച്ചു പോയി. ദിനേഷ് വിജയൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ബോളിവുഡ്

Top