മുതിര്‍ന്ന നേതാവിനു ജീവഹാനി ഉണ്ടാകുമെന്നു കാണിപ്പയ്യൂരിന്റെ പ്രവചനം

തൃശൂർ:അപ്രതീക്ഷിതമായി സമീപരാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ആക്രമണത്തിൽ ജീവഹാനിയും ഒരു മുതിർന്ന നേതാവിൻ്റെ അകാലവിയോഗവും പ്രവചിച്ച് കാണിപ്പയ്യൂർ നാരായണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിൻ്റെ 2018 ലെ വിഷുഫലം. ഇന്ത്യയുടെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറു ദിക്കിൽ

നക്ഷത്രഫലം

പഞ്ചാംഗം ഇംഗ്ലീഷ് തീയതി: ജൂണ്‍ 8 2015 മലയാളം തീയതി: 1190 ഇടവം – 25 തിങ്കള്‍ സുര്യോദയം 5:45

നക്ഷത്രഫലം

നക്ഷത്രഫലം – ഞായര്‍ ഇംഗ്ലീഷ് തീയതി: ജൂണ്‍ 7, 2015 മലയാളം തീയതി: ഇടവം 24, 1190 സുര്യോദയം 5:45 am

Top