കൊവിഡ് പ്രകൃതി ദുരന്തമല്ല; മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം

ദില്ലി: കൊവിഡ് മഹാമാരി പ്രകൃതി ദുരന്തമല്ലെന്നും അതിനാൽ നഷ്യപരിഹാരം നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്നും കേന്ദ്രസർക്കാർ. സുപ്രീംകോടതിയിലാണ് സർക്കാർ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിലാണ് നിലപാട് അറിയിച്ചത്. പ്രകൃതി ദുരനന്തം അല്ലാത്തതുകൊണ്ട്കൊണ്ട് തന്നെ കൊവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് നാല് ലക്ഷം രൂപ വീതം നഷ്ടപരിഹാരം നല്കാനാവില്ലെന്നും കേന്ദ്രസർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൊവിഡിനെ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾക്ക് സമാനമായി കണക്കാക്കാനാവില്ല. കൊവിഡ് നേരിടുന്നതിനുള്ള നടപടികൾക്കുള്ള തുകയെ ഇത് ബാധിക്കും. നികുതി വരുമാനം കുറയുന്നതും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിന് തടസമായി കേന്ദ്രം വാദിച്ചു.