എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തീയസഭകളിൽ കലഹങ്ങൾ, സാത്താന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കൂദാശ ആണ് വൈദികകുമ്പസാരം

സാത്താന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കൂദാശ ആണ് വൈദികകുമ്പസാരം. അതിന്റെ മറവിൽ നടക്കുന്ന വ്യഭിചാരങ്ങളും ദുർവൃത്തികളും ആണ് അവനു ഭക്ഷിക്കാൻ കിട്ടുന്ന കുമ്പസാരഫലങ്ങൾ. അതവനു പ്രിയഭോജനമായതിനാൽ വൈദികകുമ്പസാരം എന്ന ദുരാചാരത്തിൽ നിന്നും ക്രിസ്തീയസഭകൾ പുറത്തു കടക്കാതെയിരിക്കാൻ അവൻ തന്റെ ദൂതന്മാരെ അവിടെ നിയോഗിക്കും. പക്ഷേ ആത്മീയകാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർക്കേ അതു മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ എന്നുമാത്രം.

ഇത്രയും ദുഷ്ഫലങ്ങൾ കണ്ടിട്ടും വൈദിക മെത്രാൻ സമൂഹം ഇത്രയും നാണം കെട്ടിട്ടും ക്രിസ്തീയവിശ്വാസികൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അപഹാസ്യരായിട്ടും വൈദികകുമ്പസാരത്തിനു വേണ്ടി ഇപ്പോഴും വാദിക്കുന്നവരെല്ലാം സാത്താന്റെ അധീനതയിൽ ഉള്ളവരും ആ ദുർവൃത്തിക്കു അവസരം കാത്ത് കഴിയുന്നവരും ആണ്.എഴുതിയത്… ഗീവർഗീസ് ഇടിച്ചെറിയ

Loading...

ബൈബിളിൽ ഇല്ലാത്ത വൈദികകുമ്പസാരം തുടർന്നാൽ ഇനിയും ധാരാളം ദുഷിച്ച കുമ്പസാര ലൈംഗികകഥകൾ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. പതിനായിരക്കണക്കിന് കേസുകൾ ഇപ്പോൾതന്നെ മറഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. അങ്ങനെ സാത്താൻ വിശ്വാസികളുടെ മാനം നശിപ്പിച്ചു ആഘോഷിക്കും.അതിനാൽ ഈ ദുഷിച്ച ആചാരം നിർത്തിയിട്ടു വിശ്വാസികൾ ബൈബിളിൽ പറയുന്നതുപോലെ തെറ്റു ചെയ്തവരോട് മാപ്പു പറയുകയും അവരോടു തനിക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയുകയും അതിനു ശേഷം ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽമാത്രം അനുതപിച്ചു കുമ്പസാരിക്കുകയും ചെയ്യുക.അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ എല്ലാ സഭകളും നടപ്പാക്കുക.

ഈ ദുഷിച്ച വൈദികകുമ്പസാരമെന്ന ആചാരവും മറ്റുള്ളയിടങ്ങളിൽ നിന്നും കടം എടുത്ത എല്ലാ ആചാരങ്ങളും ബൈബിളിൽ പറയാത്ത എല്ലാ മനുഷ്യനിർമ്മിത ആചാരങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളും നീക്കിക്കളയാതെ ഒരു നാമമാത്രക്രിസ്തീയസഭയും ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയാകില്ല. ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസികളെ
പറ്റിച്ചു ജീവിക്കാൻ അങ്ങനെ പറയാമെന്നേയുള്ളൂ.അവിടെ ശാപവും കലഹവും എന്നുമുണ്ടാകും. കോടതികളിലെ കേസുകളും വഴക്കും ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാതെ തുടരും. അതിലൂടെയും കേസ് നടത്തിപ്പ് എന്ന പേരിൽ വിശ്വാസികളിൽ നിന്നും കാശു പിരിച്ചു അതും വിഴുങ്ങി മത്തുപിടിച്ച് മതമേലാളന്മാരും സഭാപ്രമാണികളും തിന്നു കൊഴുക്കും. പിന്നെ ഞെളിഞ്ഞു മുന്തിയ കാറിൽ വിഹരിക്കും.

അവർ ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനു പകരം മനുഷ്യരെ ആശ്രയിക്കും.ദൈവം നല്കിയിട്ടില്ലാത്ത അധികാരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നു സ്വയം അവകാശപ്പെടും. അതിനു വേണ്ടി സിംഹാസനങ്ങൾ പണിത് യൗവ്വനക്കാരെയും വിശ്വാസികളെയും കൊണ്ട് അതിനു കീജയ് വിളിപ്പിക്കും. പാപികളായ അവർ ദൈവത്തിനുമാത്രം അവകാശപ്പെട്ട പരിശുദ്ധസ്ഥാനവും അവകാശപ്പെടും.കറുത്ത വസ്ത്രം അണിഞ്ഞു നടക്കുന്ന വെള്ളയുടെ മേൽ കറുപ്പു തേച്ച ജീവനില്ലാത്ത കുഴിമാടങ്ങളാണ് അവർ.ക്രിസ്തുവിന്റെ ശത്രുക്കൾക്കായി ഒരുക്കപ്പെട്ട തീയിലേക്ക്.അവർ അജ്ഞരായ വിശ്വാസികളെയും കൂടെ കൊണ്ടു പോകും.അത് അജ്ഞരായ വിശ്വാസികൾ തിരിച്ചറിയാതെ ആ കള്ളന്മാരെ പിന്തുണച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും.

ഉള്ളിൽ കറുപ്പു നിറഞ്ഞ ഇരുട്ടിന്റെ സന്തതികൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ പള്ളികളും പള്ളിമേടകളും അവർ വിശ്വാസികളെ പറ്റിച്ചു കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സമ്പത്തും സാത്താന്റെ അധീനതയിൽ ആകുന്ന കാലം അധികം ദൂരെയല്ല.ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പിൽ ഉണ്ടായതുപോലെ അന്ന് പള്ളികളിലും പള്ളിമേടകളിലും നഗ്നനൃത്തവും മദ്യക്കച്ചവടവും ചൂതാട്ടവും അരങ്ങേറും.അതുവരെ ഈ അജ്ഞരായ വിശ്വാസികൾ ഒന്നും തിരിച്ചറിയുകയുമില്ല.അതിനാൽ വിശ്വാസികളെ ഉണരുക. നിങ്ങളുടെ പള്ളികളെയും സഭകളെയും ശുദ്ധീകരിക്കുക.