ചിലവ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഞെട്ടണ്ട സത്യമാണ്, പാവങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി പരമാവധി ഷെയര്‍ ചെയ്യുക

മൂന്ന് ബെഡ് റൂം ഉള്ള ഈ വീട് നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ ചിലവ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ
ഞെട്ടണ്ട സത്യമാണ്, പാവങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി പരമാവധി ഷെയര്‍ ചെയ്യുക.
video :

Loading...

വെറും ഒരു ലക്ഷം രൂപക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ഭവനം നിർമ്മിക്കാം

Image result for 1 lakh house