നിന്നിലെ ഇളം തലോടലായ് വരുമീ
ഇളം തെന്നലിന്നന്യമായി .
സിമന്റ്കട്ടകളില് തട്ടിവരും
പൊടിക്കാറ്റു പോലുമെനിക്കിഷ്ടമായി .
കണ്ണില് മായുന്നു നിന്‍റെ കാഴ്ചകളും
ദൂരെനീണ്ടുകിടക്കുമാപ്പച്ചപ്പാടങ്ങളും.
അരുവിക്കരികിലായി മറഞ്ഞു നില്‍ക്കുമാ
ഇലഞ്ഞി മരങ്ങളും ആലിന്
ചുവടുമെനിക്കന്യമായ് .
ഉണ്ണിയോടുരുവിടാന്‍ ഇന്ന് തോടില്ല ,
കാടില്ല മേടുമേ ഇല്ലതില്ല .
എനിക്കുരുവിടാന് ഉണ്ണിയുമീ വഴി വരാറില്ല .
സ്നേഹം പറയുവാന് ഇപ്പോളവന്‍റെ
കയ്യിലൊരു പുസ്തകമുണ്ടത്രേ .
അതിലൂടവന്‍നൂറായിരം കാടും മേടും
നെല്‍ക്കതിരും കാണുന്നു പണിയുന്നു ,
കൊയ്യുന്നു ,എല്ലാവരാലും അഭിന്ദനങ്ങളേറ്റ്‌
വാങ്ങുന്നു അതിലവന് അമ്മയെ
സ്നേഹിക്കാനും,അച്ഛനെ സ്നേഹിക്കാനും ,
പ്രണയിനിയെ സ്നേഹിക്കാനും .
പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കാനു മായി
ഓരോ പേജുകള് മാറിവരുന്ന, ആ ദിനങ്ങളില്
അവരെയെല്ലാം സ്നേഹിക്കാനും
എല്ലാവരാലും പുകഴ്ത്താനും അവനെത്ര സമയം .
എന്നിലരികിലിരിക്കാനെവിടെ സമയം .
നാമെന്ന വാചകം മാറി ഞാനെന്ന വാക്കായിത്തീര്‍ന്നു
അതിലെവിടെയാണാവന്‍ ലോകത്തെയും
ലോക ജനതയെയും സ്നേഹിക്കാനും
പരിരക്ഷിക്കാനുമായി ഒരിടവും ദിനവും …