അപകട കേന്ദ്രങ്ങള്‍ എല്ലാം മാപ്പിലാക്കി എംവിഡി

തിരുവനന്തപുരം. സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാനപാതകളുടെ സ്ഥിരം അപകടകേന്ദ്രങ്ങള്‍ എവിടെയെല്ലാമെന്ന് തിരിച്ചറിയാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ഓണ്‍ലൈന്‍ മാപ്പുമായി മോട്ടോര്‍ വാഹനവകുപ്പ്. ഗൂഗിള്‍ മാപ്പ് മുഖാന്തരമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ 3117 അപകടകേന്ദ്രങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനാവുക. അപകടകേന്ദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് വകുപ്പ് നടത്തിയ പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് മാപ്പ് ഒരുക്കുന്നത്.

അപകടങ്ങളുടെ തോതനുസരിച്ച് ചുവപ്പ്, മഞ്ഞ, ഓറഞ്ച് എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിറത്തിലാണ് സ്ഥലങ്ങള്‍ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. മൂന്ന് ക്ലസ്റ്ററുകളിലാക്കിയാണ് അപകട കേന്ദ്രങ്ങളെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹൈറിസിക്, മോഡറേറ്റ് റിസിക്, ലോ റിസിക് എന്നി കേന്ദ്രങ്ങളാണ് മാപ്പില്‍. ദേശീയപാതകള്‍ മുതല്‍ ജില്ലാറോഡുകള്‍ വരെ മാപ്പിലുണ്ട്.

Loading...