സുപ്രീംകോടതി വളപ്പില്‍ മധ്യവയസ്‌ക്കന്റെ ആത്മഹത്യാശ്രമം

സുപ്രീം കോടതി വളപ്പില്‍ മധ്യവയസ്‌ക്കന്റെ ആത്മഹത്യാശ്രമം. കൈ ഞരമ്പുകള്‍ മുറിച്ച ശേഷം മാധ്യമ ക്യാമറകള്‍ക്ക് മുന്‍പിലേക്ക് ഓടി വരികയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം.

മാധ്യമക്യാമറകള്‍ വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ തൊട്ടുപിറകില്‍ നിന്നും കൈഞരമ്പുകള്‍ മുറിച്ച ശേഷമാണ് ഇദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നിലേക്ക് ഓടി വന്നത്. രക്തം ഒലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ക്യാമറകള്‍ വെച്ചിടത്തേക്ക് ഓടി വന്ന അദ്ദേഹം അവിടെ വീഴുകയായിരുന്നു.

Loading...

സുപ്രീം കോടതി വളപ്പില്‍ മധ്യവയസ്‌ക്കന്റെ ആത്മഹത്യാശ്രമം. കൈ ഞരമ്പുകള്‍ മുറിച്ച ശേഷം മാധ്യമ ക്യാമറകള്‍ക്ക് മുന്‍പിലേക്ക് ഓടി വരികയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം.

മാധ്യമക്യാമറകള്‍ വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ തൊട്ടുപിറകില്‍ നിന്നും കൈഞരമ്പുകള്‍ മുറിച്ച ശേഷമാണ് ഇദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നിലേക്ക് ഓടി വന്നത്. രക്തം ഒലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ക്യാമറകള്‍ വെച്ചിടത്തേക്ക് ഓടി വന്ന അദ്ദേഹം അവിടെ വീഴുകയായിരുന്നു.