മനോരമയേയും, മറ്റ് ചാനലുകളേയും മൂലക്കിരുത്താൻ റിലയൻസ് ടാർജറ്റ് ചെയ്ത സമയം 2വർഷം. സീനിയർ എഡിറ്റർമാർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ

കേരളത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്നത് പൊടിപാറുന്ന ചാനൽ യുദ്ധമാണ്‌ ഇതിലേ വിഷയം. 2016- 2018 കാലയളവിൽ നടക്കുന്ന ഈ യുദ്ധത്തിൽ പല ചാനലുകളും....

Top