സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇനി മുതൽ പ്രത്യേക രജിസ്ട്രേഷൻ സീരീസ്

തിരുവനന്തപുരം. സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇനി മുതൽ പ്രത്യേക രജിസ്ട്രേഷൻ സീരീസ്. വാഹനങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗം തടയുന്നതിന് പ്രത്യേക രജിസ്ട്രേഷൻ സീരീസ് ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള ഗതാഗതവകുപ്പിന്റെ ശുപാർശ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് കൈമാറി. കെഎൽ 99 സീരീസാണ് ഗതാഗതവകുപ്പിന്റെ നിർദേശത്തിലുള്ളത്.

കെഎൽ 99-എ സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് നൽകാനാണ് നിർദേശം. കെഎൽ 99-ബി കേന്ദ്രസർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങൾക്കും കെഎൽ 99-സി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങൾക്കും കെഎൽ 99-ഡി പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് ഗതാഗതവകുപ്പ് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു.

Loading...

ഇതിനായി മോട്ടോർ വാഹനചട്ടം ഭേദഗതിചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. മന്ത്രി ആന്റണി രാജുവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗമാണ് മോട്ടോർവാഹനവകുപ്പിന്റെ ശുപാർശ പരിഗണിച്ചത്. നയപരമായ തീരുമാനമായതിനാൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറാൻ തീരുമാനിച്ചു. സർക്കാർ വാഹനങ്ങളിൽ ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിലും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തും. കേരളസർക്കാർ എന്ന ബോർഡ് വ്യാപകമായി സർക്കാരിതര വാഹനങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.