കേരള കോണ്‍ഗ്രസ്സില്‍ പൊട്ടി ‘തെറി’

Cartoon-Pravasi